Maden mühendisi aranıyor

DİYARBAKIR İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİNDEN

Diyarbakır İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alını ilanı Son Başvuru Tarihi : 20.06 2011 Sınav larihi : 23.06.2011 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere aşağıda unvanı belirtilen pozisyona 1 adet personel alınacaktır.

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti Eğitim Durumu

T.H.S. Maden Mühendisi 8 1 E/K Lisans

Memur alımı

ADAYLARADA ARANACAK KOŞULLAR

1-Türk Vatandaşı olmak.

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan sutlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere. ağır hapis veya 6 aydan (azla hapis veyahuı affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kinci suçlan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alını satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarım açığa vurma suçlarında dolayı hükümlü bulunmamak.

4- 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Kanuna aykırı tüllerden dolayı hükümlü bulunmamak.

5- Askerlik hizmetini yapmış olmak.

6- Akıl hastalığı veya görevlerini yapmalarına engel olabilecek vücut sakatlığı ile özürlü olmamak

7- 657 savdı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

8- KPSSP3 2010 sınavına girmiş ve bu sınavdan 50 ve üzeri puan almış olmak.

9- Müracaat edilecek unvana ait Üniversitelerin ilgili bölümünün lisans mezunu olmak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1- KPSS Sonuç Belgesinin asli veya noter tasdikli sureti.

2- Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Vatandaşlık no’suolan).

3- Diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

4- Son 3 ay içersinde çekilmiş I adet vesikalık lötoğraf.

SINAV SONUNDA BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1-Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sieîl belgesi.

2- Sağlık Raporu

3- Erkek adaylarda askerlik görevini yaptığın) gösiereıı belgenin aslı veya onav lı örneği.

BAŞVURU SÜRESİ ve YERİ

Başvurular 20.06.2011 Pazartesi günü saat:16.00′da sona erecektir. Başvurular Elazığ Yolu 3.Km. 2.Sanayi Sitesi Karsısı Seyrantepe Diyarbakır adresinde bulunan İl Üzel idaresi Oenel Sekreterliği Hizmet Binasında insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup. posta ve internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAV YERİ ve SAATİ

Sınav 23.06.2011 Perşembe günü saat 10.00′da Elazığ Yolu 3.Km. 2.Sanavi Sitesi Karşısı Seyrantepe DİYARBAKIR adresindeki İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Hizmet binasında bulunan toplantı salonunda yapılacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ ve DEĞERLENDİRME

Yarışma Sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda KPSS puan durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık. davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığını da göz önüne alarak not verir.

NOT: Sınav sonunda başarılı olan adayların getirmeleri gereken belgelerde adaylarda aranacak koşullara aykırı belge bulunması ve gerçeğe uygun olmayan beyanda bulunduklarının tespiti halinde sınavı kazanmış olsalar dahi kendileriyle sözleşme imzalanmayıp haklarında gerekli yasal takibat başlatılacaktır.

Etiketler: , , ,

Yorum Yapın